Wordless Wednesday: take me out to the ballgame

[photo via Kelsey Kolb, D.P.T.’16]